Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ FORMULÁR nájdete nižšie

  • Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
  • V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis vady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
  • Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.
  • Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
  • V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady.
  • V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi závadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

– prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

– znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

– používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

– vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí

– zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

– prepätím, napr. pri údere blesku

– pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

– mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.